Szkolenie wideo!

Poznaj wszystkie Sytuacje i niespodzianki na drodze, przez które najczęściej oblewa się egzamin Państwowy!

Oglądaj wideo!Kup teraz
Responsive image

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

1535. Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością karną? (3 pkt)

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

Wyjaśnienie pytania testowego:

Zaniechanie udzielenia pomocy – niezależnie czy jesteś sprawcą, poszkodowanym i obserwatorem wypadku – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 162. §. 1. KK).

0

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid6453
Treść pytaniaKtóre z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością karną?
Odpowiedź A:Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy.
Odpowiedź B:Każde nieprofesjonalne działanie ratownicze.
Odpowiedź C:Każde nieprofesjonalne i błędne działanie ratownicze.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź a
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B,B1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:2D103.jpg
Wartość punktowa:3
pytanie

A. Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy.

B. Każde nieprofesjonalne działanie ratownicze.

C. Każde nieprofesjonalne i błędne działanie ratownicze.

There is no post with the ID 6453

art44ust2

Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

art93ustawyzdnia20maja1971r-kodekswykroczeńdzu1971nr12poz114

Prawo o ruchu drogowym:

art1ustawyzdnia6czerwca1997r-kodekskarny

Prawo o ruchu drogowym:

1. Ustawa określa:

1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.
3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.

sas.render(‘42541’); // Format : Billboard_2 0x0

Prawo o ruchu drogowym:

There is no post with the ID 1000162