Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 22 listopada 2019 o godzinie 21:36

Czy w tej sytuacji jesteś informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową?

tak

nie

W2(81)

PICT_159_1024x576.wmv

Czy w tej sytuacji jesteś informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową?

N

ust1

Prawo o ruchu drogowym:

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

ust1pkt5ust2

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znaki:

1) C-1 “nakaz jazdy w prawo przed znakiem”,

2) C-2 “nakaz jazdy w prawo za znakiem”,

3) C-3 “nakaz jazdy w lewo przed znakiem”,

4) C-4 “nakaz jazdy w lewo za znakiem”,

5) C-5 “nakaz jazdy prosto”,

6) C-6 “nakaz jazdy prosto lub w prawo”,

7) C-7 “nakaz jazdy prosto lub w lewo”,

8) C-8 “nakaz jazdy w prawo lub w lewo”,

9) C-9 “nakaz jazdy z prawej strony znaku”,

10) C-10 “nakaz jazdy z lewej strony znaku”,

11) C-11 “nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”

zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

3. Umieszczona pod znakami C-1 do C-10 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że nakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.