Jak zachować się w obrębie Strefy Zamieszkania.

Strefa zamieszkania to strefa wyznaczona znakami informacyjnymi D-40 „Strefa zamieszkania”  i D-41 „Koniec strefy zamieszkania”.

Ustawa prawo o ruchu drogowym przedstawia następującą definicję tej strefy:

Art.2. 16: strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

W strefie tej pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami. Wynika to z zapisu Ustawy prawo o ruchu drogowym:

Art. 11. 5. (…) W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Kierujący musi pamiętać, że zgodnie z zapisem Ustawy prawo o ruchu drogowym w strefie zamieszkania może spodziewać się dzieci poniżej 7 roku życia przebywających bez opieki dorosłych.

Art. 43.1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

W strefie zamieszkania parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach (Ustawa prawo o ruchu drogowym):

Art.49. 2. Zabrania się postoju (…)w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

Wjeżdżając do strefy zamieszkania kierujący ma obowiązek poruszania się z prędkością nieprzekraczającą 20km/h

Art.22. 2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. (Ustawa prawo o ruchu drogowym)

Należy również pamiętać, że zgodnie z zapisem Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych w strefie zamieszkania ze względu na niską dopuszczalną prędkość progi zwalniające nie muszą być oznaczone:

§ 58. 2. Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i  rozwiązania wymuszające powolna jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

 

Opuszczając strefę zamieszkania kierujący musi pamiętać o tym, że jest włączającym się do ruchu:

Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje (…)przy wjeżdżaniu: na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;

Ostatnie wpisy

Zachowanie kierujących względem pojazdu uprzywilejowanego. Miejsca na drodze uczęszczane przez dzieci. Odblaskowe światełka na jezdni. Jak prawidłowo zachować się wobec znaku „STOP”? Zasady przewożenia osób w pojeździe. Zmiana organizacji ruchu Zabezpieczenie pojazdu podczas parkowania. Warunki techniczne pojazdu dopuszczonego do ruchu. Zasady ogólne obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Obowiązywanie znaku zakazu „Ograniczenie prędkości” na drodze. Czy autobus ruszający z przystanku ma pierwszeństwo przejazdu? Co to jest skrzyżowanie? Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania, omijania i wymijania? Obowiązki kierującego rowerem. Kiedy należy zachować zasadę szczególnej ostrożności? Przejazd przez skrzyżowanie dróg równorzędnych. Zasada zachowania ograniczonego zaufania. Jak prawidłowo wykonać manewr cofania? Czym możesz kierować posiadając kategorię B prawo jazdy? Jak w prawidłowy sposób holować inny pojazd? Czy posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę? Definicja drogi. Jak bezpiecznie i prawidłowo przewozić towary w pojeździe? Manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Kiedy pierwszeństwo ma pieszy? Jak zachować się w obrębie Strefy Zamieszkania. Czym jest pojazd specjalny? Zachowanie kierującego pojazdem w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych. Gdzie obowiązuje nakaz jazdy na prosto? Zasady bezpieczeństwa podczas manewru wyprzedzania. Które znaki zakazu obowiązują do najbliższego skrzyżowania? Jakie zakazy odwołuje znak B-42? Czy można zaparkować pojazd na chodniku? Używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Zatrzymanie niewynikające z przepisów ruchu drogowego/ postój w obrębie przystanku autobusowego. Jak poruszać się w tunelu? Przejazd kolejowy oznaczony znakiem - Krzyż świętego Andrzeja Prawidłowe ustawienie pojazdu na jezdni. Czym jest włączanie się do ruchu? Hierarchia znaków i sygnałów drogowych. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją kierunkową. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją ogólną. Zielona strzałka warunkowa. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Niektóre pytania z testów na prawo jazdy są łatwe. Znak informacyjny "droga z pierwszeństwem przejazdu." Kiedy pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Sygnalizacja kierunkowa na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo względem pieszych.