Czy posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę?

Posiadając prawo jazdy kategorii B zgodnie z zapisem Ustawy o kierujących pojazdami kierujący może poruszać się:

Art. 6. 1. 6 zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (…) oraz z przyczepy lekkiej;  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, (…) oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg. (…)

Czym jest przyczepa? Definicję znajdziemy w Ustawie prawo o ruchu drogowym:

Art. 2. 50. i 51. przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg; 

Przyczepa powinna być wyposażona w tablice rejestracyjną, posiadać ważne ubezpieczenie OC, i być sprawna (posiadać sprawne światła i jeśli posiada hamulec najazdowy). Jest to zgodne z zapisem Ustawy prawo o ruchu drogowym:

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym:

Art. 62. 1. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (…) – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Art. 62. 4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny – z 2 pojazdów. 4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m,

Nie zapominajmy również o dopuszczalnej prędkości , która w przypadku poruszania się zespołem pojazdów jest inna, i również została zapisana w Ustawie prawo o ruchu drogowym:

Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300 wynosi 50 km/h, (…) 1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500 wynosi 60 km/h (…)

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Art.20. 3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku 2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

b) na pozostałych drogach – 70 km/h.

Ostatnie wpisy

Zachowanie kierujących względem pojazdu uprzywilejowanego. Miejsca na drodze uczęszczane przez dzieci. Odblaskowe światełka na jezdni. Jak prawidłowo zachować się wobec znaku „STOP”? Zasady przewożenia osób w pojeździe. Zmiana organizacji ruchu Zabezpieczenie pojazdu podczas parkowania. Warunki techniczne pojazdu dopuszczonego do ruchu. Zasady ogólne obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Obowiązywanie znaku zakazu „Ograniczenie prędkości” na drodze. Czy autobus ruszający z przystanku ma pierwszeństwo przejazdu? Co to jest skrzyżowanie? Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania, omijania i wymijania? Obowiązki kierującego rowerem. Kiedy należy zachować zasadę szczególnej ostrożności? Przejazd przez skrzyżowanie dróg równorzędnych. Zasada zachowania ograniczonego zaufania. Jak prawidłowo wykonać manewr cofania? Czym możesz kierować posiadając kategorię B prawo jazdy? Jak w prawidłowy sposób holować inny pojazd? Czy posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę? Definicja drogi. Jak bezpiecznie i prawidłowo przewozić towary w pojeździe? Manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Kiedy pierwszeństwo ma pieszy? Jak zachować się w obrębie Strefy Zamieszkania. Czym jest pojazd specjalny? Zachowanie kierującego pojazdem w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych. Gdzie obowiązuje nakaz jazdy na prosto? Zasady bezpieczeństwa podczas manewru wyprzedzania. Które znaki zakazu obowiązują do najbliższego skrzyżowania? Jakie zakazy odwołuje znak B-42? Czy można zaparkować pojazd na chodniku? Używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Zatrzymanie niewynikające z przepisów ruchu drogowego/ postój w obrębie przystanku autobusowego. Jak poruszać się w tunelu? Przejazd kolejowy oznaczony znakiem - Krzyż świętego Andrzeja Prawidłowe ustawienie pojazdu na jezdni. Czym jest włączanie się do ruchu? Hierarchia znaków i sygnałów drogowych. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją kierunkową. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją ogólną. Zielona strzałka warunkowa. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Niektóre pytania z testów na prawo jazdy są łatwe. Znak informacyjny "droga z pierwszeństwem przejazdu." Kiedy pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Sygnalizacja kierunkowa na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo względem pieszych.